No Image Available
Ridder Bigge
 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
Beschrijving:

Bigge gnoarret, wrot, rôlet yn ‘e modder en slingeret mei syn
krolsturt, krekt as alle oare hûnderttûzenmiljoen bargen. Mar
Bigge wol gjin gewoane baarch wêze.
Kin ien fan de oare bisten op ‘e pleats him miskien fertelle wat
er dwaan moat om in bysûndere baarch te wurden?