Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voor het gebruik van deze website of onze applicatie ‘BookaBooka’. Door deze website of onze applicatie ‘BookaBooka’ te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient u deze website of onze applicatie ‘BookaBooka’ niet te gebruiken.

1. Algemeen.

Welkom bij BookaBooka, een online service die wordt geleverd door BrainBro (Thorbeckeweg 33, 3732 BJ, de Bilt, Nederland), die gebruikers de mogelijkheid biedt om literaire werken van inhoudaanbieders te ontdekken, te lezen en te kopen via meerdere elektronische interfaces; waaronder de website en de mobiele applicaties van BrainBro (de “Service“). Door u te registreren bij de Service, deze te openen of te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden” of deze “Overeenkomst“) hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, of u nu klant bent of niet (zoals gedefinieerd in Artikel 3 hieronder). Het is u alleen toegestaan om de Service te gebruiken (ongeacht of uw toegang of gebruik bedoeld is) wanneer u akkoord gaat zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en deze Overeenkomst. BrainBro behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande berichtgeving delen van deze Gebruiksvoorwaarden, zoals hier uiteengezet, te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Indien BrainBro dit doet, zal BrainBro veranderingen van deze algemene voorwaarden plaatsen op de Service. Uw blijvend gebruik van de Service na een dergelijke verandering is een teken van uw acceptatie van de herziene algemene voorwaarden.

Als u deze Overeenkomst wanneer dan ook niet volgt, behoudt BrainBro zich het recht voor om direct uw toegang tot de Service te annuleren of te beëindigen (of elk deel daarvan en/of uw Klantenaccount, indien van toepassing). Het is BrainBro naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande berichtgeving of aansprakelijkheid toegestaan om elk aspect van de Service stop te zetten, aan te passen of te veranderen, waaronder doch niet beperkt tot:

(i) de periode waarbinnen de Dienst beschikbaar is beperken;
(ii) de omvang van het toegestane gebruik beperken; en
(iii) eventuele gebruikersrechten om de Dienst te gebruiken beperken of beëindigen.

U gaat ermee akkoord dat een eventuele beëindiging of annulering van uw toegang tot, of gebruik van, de Service zonder voorafgaande berichtgeving in gang gezet mag worden. Indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet wenst te volgen, dan gaat u ermee akkoord dat wij per direct uw Klantenaccount en, indien aanwezig, alle daarop betrekking hebbende informatie en/of bestanden in/van uw gebruikersaccount mogen deactiveren of wissen en/of de verdere toegang tot dergelijke informatie en/of bestanden en/of de Service (of deel daarvan) mogen weigeren. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat BrainBro niet jegens u of derden aansprakelijk is voor beëindiging of annulering van uw toegang tot, of gebruik van, de Service. U erkent dat uw enige recht met betrekking tot enige ontevredenheid met een eventuele aanpassing of beëindiging van of aan de Service, eventueel beleid of praktijken van BrainBro voor het aanbieden van de Service, waaronder doch niet beperkt tot eventuele contentveranderingen, de Service zal stopzetten en uw aanmelding voor een Klantenaccount zal annuleren of stopzetten.

2. Digitale Content.

Alle literaire werken van de Service (genoemd “Digitale Content”) is het exclusieve eigendom van de uitgever of haar licentiehouders en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Het downloaden van en de toegang tot de Digitale Content wordt alleen beschikbaar gesteld voor Klanten en is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Eventueel ander gebruik van de gedownloade Digitale Content of toegang tot de BrainBro Service is ten strengste verboden. Het is Klanten niet toegestaan de inhoud van eventuele Digitale Content, in zijn geheel of gedeeltelijk, aan te passen, over te dragen, te publiceren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, te reproduceren, afgeleide werken ervan te maken, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven of anderszins te exploiteren. Door Digitale Content te downloaden of anderszins te openen vanuit de BrainBro Service erkent de Klant en gaat de Klant hierbij uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.

Het BookaBooka abonnement

Uw gebruik van de BookaBooka abonnement service is onderworpen aan de regels van de hierin vermelde service, die BrainBro op elk willekeurig moment op zijn website kan wijzigen. Door uw voortgezet gebruik van de BookaBooka abonnement service na dergelijke wijzigingen stemt u automatisch in met de aanvaarding van deze regels.  

BookaBooka abonnees kunnen Digitale content lezen uit een geselecteerde set digitale content tegen een maandelijkse vergoeding. De Digitale content beschikbaar voor abonnees zal variëren en BrainBro geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van dergelijke Digitale content.

De kosten voor het abonnement wordt kenbaar gemaakt op het moment van de aanschaf. De lidmaatschapsgelden kunnen variëren. De bedragen zijn niet-restitueerbaar.

Proefabonnementen

Indien u een abonnement aanschaft dat een gratis proefperiode bevat, zal u gratis toegang ontvangen tot de content voor de duur van de gratis proefperiode. Aan het eind van uw gratis proefperiode zal BrainBro kosten debiteren via de betaalwijze die u op het moment van uw bestelling heeft verstrekt, en zal u worden gefactureerd per termijn die vermeld is op het moment van uw bestelling. 

Beëindiging abonnement

Als u uw lidmaatschap beëindigt, zult u geen terugbetaling ontvangen van reeds betaalde lidmaatschapsgelden. In geval van beëindiging van uw lidmaatschap zal de Digitale content van uw abonnement-account van uw apparaten en toepassingen worden verwijderd.

Beperkingen

BrainBro kan maatregelen nemen om fraude te voorkomen, zoals het beperken van het aantal titels die tegelijkertijd kunnen worden ingezien, en het toezicht op de klant voor elke activiteit die deze Voorwaarden kan schenden. Indien BrainBro een vorm van fraude ontdekt, behoudt BrainBro zich het recht voor om handhavend op te treden met inbegrip van de beëindiging of opschorting van het account van een gebruiker.

3. Klanten.

De Service is openbaar beschikbaar, maar slechts bepaalde delen, onderdelen, content en functies van de Service zijn beschikbaar voor personen die een contract aangaan met BrainBro ter levering van de Service door een abonnement af te sluiten en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van BrainBro ten tijde van het aangaan van het abonnement (genoemd een ” Klant “). Zo lang de persoon een Klant blijft en het account actief blijft, hebben Klanten blijvend toegang tot en ontvangen voortdurend, onder andere, de volgende aanvullende services en functionaliteit van de Service:

• de mogelijkheid om alle Digitale Content uit het aanbod te downloaden, op te slaan, te openen, te lezen en te beluisteren tijdens het gebruik via één van de applicaties van BrainBro en binnen meerdere platforms, waaronder op toestellen van de Klant zoals tablets, mobiele telefoons en persoonlijke computers (“apparaten”).

Indien u een Klant bent, gaat u akkoord met het volgende:

(i) met het oog op uw gebruik van de Dienst bevestigt u dat u de leeftijd voor meerderjarigen heeft bereikt in het rechtsgebied waar u verblijft, of de uitdrukkelijke toestemming heeft van uw ouder of wettelijk verzorger. U gaat er tevens mee akkoord om:

(a) echte, accurate, huidige en volledige informatie te verschaffen over uzelf als gevraagd via registratieformulier(en) van de Dienst, waaronder uw geografische locatie en factuuradres (de” Registratiegegevens“); en

(b) om de Registratiegegevens te onderhouden en regelmatig bij te werken om deze echt, huidig en volledig te houden. Als u informatie aanlevert die niet waar, accuraat, huidig of volledig is, heeft BrainBro het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en een eventueel huidig of toekomst gebruik van de Dienst (of elk deel daarvan);

(ii) Klanten ontvangen na voltooiing van het registratieproces voor de Service een wachtwoord en accounttoewijzing. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en het account en bent geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich onder uw wachtwoord of account voordoen. U gaat ermee akkoord om:

(a) BrainBro direct in te lichten over ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of eventuele andere inbreuk op de beveiliging; en

(b) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uzelf afmeldt bij uw account.

Eventuele persoonlijke informatie die u aanlevert met het registratieformulier zal worden verzameld in overeenstemming met, en met als uitdrukkelijk doel, het Privacybeleid van BrainBro.

4. Gebruiksbeperkingen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Service, ongeacht of u een Klant bent.

A. U zult de Dienst alleen gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden. U zult de Dienst niet gebruiken om materiaal mee te plaatsen of te verzenden dat (i) de rechten van anderen op enigerlei wijze overtreedt of schendt, (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk is, de privacy of openbare rechten schendt, vulgair, obsceen, aanstootgevend of anderszins ongewenst is of (iii) gedrag aanmoedigt dat zou kunnen leiden tot criminele overtredingen, het recht geeft op criminele aansprakelijkheid of anderszins wetten overtreedt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van BrainBro plaatst of verzendt u via de Dienst geen materialen die advertenties of verzoeken met betrekking tot producten of diensten. U zult de Dienst niet gebruiken om commerciële verzoeken te adverteren of uit te voeren, waaronder maar niet beperkt tot het verzoek aan gebruikers om een abonnement te nemen op online informatiediensten. Eventueel gedrag door dat naar goeddunken van BrainBro het gebruik door of plezier van andere gebruikers binnen de Dienst beperkt of verhindert is niet toegestaan.

B. Alle content van de Dienst, waaronder maar niet beperkt tot, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, plaatjes, video’s, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en andere bestanden, en hun selectie en indeling (“Website content”) zijn het eigendom van BrainBro of haar licentiehouders, met alle rechten voorbehouden. Er mag geen Website content worden aangepast, gekopieerd, verspreid, in frames worden geplaatst, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, geplaatst, overgedragen of verkocht worden, ongeacht in welke vorm of met welk middel, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BrainBro. Ervan uitgaande dat u in aanmerking komt voor het gebruik van de Dienst en onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, ontvangt u een beperkte licentie voor toegang tot de Dienst en de Website content, en om een kopie van elk deel van de Website content te downloaden of af te drukken waar u specifiek toegang voor heeft verkregen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, mits u alle auteursrechten en eigendomsberichtgeving intact laat. Het is u niet toegestaan om Website content op het internet, intranet of extranet te uploaden of opnieuw uit te geven of om de informatie op te nemen in een andere database of verzameling, en elk ander gebruik van de Website content is ten strengste verboden. Voornoemde licentie is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden en omvat geen gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzameling of extractiemethoden. Elk gebruik van de Dienst of de Website content anders dan als specifiek hierin geautoriseerd, is ten strengste verboden en zal ertoe leiden dat de licentie die hierin wordt toegekend wordt stopgezet. Dergelijk ongeautoriseerd gebruik kan ook de van toepassing zijnde wetgeving schenden, zonder beperking van auteursrechtwetten en merkenwetten, en van toepassing zijnde communicatiewetgeving en statuten. Tenzij specifiek aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden mag niets uit deze algemene voorwaarden worden opgevat als een licentie op intellectuele eigendomsrechten, noch door uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie kan te allen tijde zonder berichtgeving en zonder oorzaak worden herroepen door BrainBro.

C. U zult materiaal van de Dienst dat beschermd is door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten niet uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht en u draagt de verantwoordelijkheid voor het bepalen of dergelijk materiaal al dan niet beschermd wordt door auteursrecht. U alleen bent aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een overtreding van auteursrecht, eigendomsrecht of andere schade voortkomend uit een dergelijke submissie. Door materiaal naar een openbare rubriek van de Dienst te verzenden, geeft u automatisch aan, of garandeert, dat de eigenaar van dergelijk materiaal BrainBro uitdrukkelijk het wereldwijde, blijvende, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en licentie verschaft om dergelijk materiaal (in zijn geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, reproduceren, aan te passen, veranderen, publiceren, weer te geven, vertalen en te verspreiden en/of om het in welke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt op te nemen. Daarnaast geeft u elke andere gebruiker van de Dienst toestemming om het materiaal voor persoonlijk gebruik van die gebruiker te openen, bekijken, op te slaan of te reproduceren. U geeft BrainBro het recht om eventueel materiaal dat u via de Dienst beschikbaar heeft gesteld te bewerken, kopiëren, weer te geven, publiceren en te verspreiden. Het voornoemde is niet van toepassing op literaire werken die BrainBro via een uitgever of andere aanbieder van content in de Dienst te koop aanbiedt.

D. Het is u niet toegestaan om uw geografische locatie te verbergen of anders te interpreteren, titels te vervalsen, proxy’s te gebruiken, IP-spoofing te gebruiken of anderszins kentekens te manipuleren om de oorsprong van een bericht of overdracht te verbergen die u via de Dienst heeft verzonden. U mag zich niet voordoen als een ander of pretenderen een ander te zijn, en u mag zich niet uitgeven voor andere personen of entiteiten.

E. Het is u niet toegestaan de beveiliging van de Dienst te schenden of te trachten deze te schenden, waaronder maar niet beperkt tot:

(a) toegang te verkrijgen tot gegevens die niet voor u bedoeld zijn, waaronder het inloggen op een server of account waarvoor u geen toestemming heeft om op in te loggen;

(b) zonder daarvoor geschikte toestemming te trachten de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te testen, scannen of op de proef te stellen teneinde de beveiliging of authenticiteitsmaatregelen te schenden;

(c) “deeplinks”, “page-scrapes”, “robots”, “spiders” of andere automatisch apparaat, programma, algoritme of methode, of elk soortgeljk of handmatig proces te gebruiken voor toegang tot, acquisitie van, kopiëren of controle van elk deel van de Service of Website content, of op ongeacht wat voor manier de navigatiestructuur of vertegenwoordiging van de Service of Website content te reproduceren of te omzeilen teneinde materialen, documenten of informatie te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk beschikbaar is via de Website;

(d) het ondernemen van acties die een onredelijke of onevenredige hoge druk leggen op de infrastructuur van de Service of de systemen of netwerken van BrainBro, of eventuele systemen of netwerken die met de Service of BrainBro verbonden zijn;

(e) omgekeerd zoeken, controleren of nagaan te gebruiken om informatie over andere gebruikers, Klant, bezoeker van de Service of andere klanten van BrainBro, haar bron na te gaan of om de Service of eventuele diensten of informatie die via of middels de Service beschikbaar is gesteld te exploiteren op een manier waarop het doel is om informatie te onthullen, waaronder maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, als aangeboden door de Service;

(f) te pogen de Dienst voor een gebruiker, host of netwerk te onderbreken, verstoren of stop te zetten, waaronder maar niet beperkt tot middelen voor “serviceweigering” aanvallen, overbelading, “flooding”, “mailbombardementen” of “crashen”.

(g) het vervalsen van de titel van een TCP/IP pakket of elk ander deel van de titelinformatie in een e-mail of plaatsing van een nieuwsgroep;

(h) het verstoren van netwerknodes of netwerkdiensten, of het anderszins verstoren, beperken, onderbreken of belemmeren van de mogelijkheid van BrainBro om de Dienst te controleren of beschikbaar te stellen; of

(i) het ondernemen van acties om diensten te verkrijgen waar u geen recht op heeft.

Overtredingen van de beveiliging van het systeem of het netwerk kan leiden tot civiele of criminele aansprakelijkheid. BrainBro zal gevallen onderzoeken waar dergelijke overtredingen bij betrokken zijn en kan gerechtsautoriteiten betrekken en daarmee samenwerken om een gebruiker te vervolgen (al dan niet een Klant) die betrokken is bij een dergelijke overtreding.

5. Afwijzing van garantie; Beperking van aansprakelijkheid.

A. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP UW EIGEN RISICO IS. BrainBro NOCH HAAR PARTNERS EN HUN RESPECTIEVELIJK MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, DERDE CONTENTAANBIEDERS OF LICENTIEHOUDERS OF -GEVERS GARANDEREN DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; NOCH BIEDEN ZIJ ENIGE GARANTIES OMTRENT HET RESULTAAT DAT U KUNT BEHALEN DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE, VOORZIENING OF MERCHANDISE AANGELEVERD VIA DE WEBSITE.

B. DE WEBSITE WORDT OP “AS IS” BASIS AANGEBODEN ZONDER GARANTIES VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF EIGENDOM, OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DAARNAAST ZIJN ER GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET RESULTAAT DAT U DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE KUNT BEHALEN.

C. IN GEEN GEVAL ZAL BrainBro, OF EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT BETROKKEN BIJ HET AANMAKEN, PRODUCEREN OF VERSPREIDEN VAN DE WEBSITE OF CONTENT DAARIN OPGENOMEN, CONTRACTUEEL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER VOOR HAAR EIGEN NALATIGHEID) OF VOOR ANDERE JURIDISCHE MATERIE (WAARONDER UITDRUKKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID) VOOR SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, GEVOLG- OF SOORTGELIJKE SCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT WINST- OF OMZETVERLIES, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE BEPALINGEN VAN DIT LID VAN TOEPASSING ZIJN OP HET GEHELE GEBRUIK EN DE CONTENT VAN DE WEBSITE. HET TOEPASSELIJK RECHT STAAT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WELLICHT NIET TOE, WAARDOOR DE VOORNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BrainBro JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIES, HETZIJ CONTRACTUEEL, VOOR ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER HAAR EIGEN NALATIGHEID) OF VOLGENS ANDERE JURIDISCHE MATERIE (WAARONDER UITDRUKKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID) HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U MOGELIJKERWIJS HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE.

D. DE BOVENSTAANDE VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR GEBREKKIGE WERKING, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN, DEFECTEN, GEBRUIKSVERTRAGINGEN, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, VERANDERING VAN OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, OVERTREDEND GEDRAG (WAARONDER UITDRUKKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID), NALATIGHEID OF DOOR WELKE ANDERE ACTIE DAN OOK. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT BrainBro NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR HET LASTERLIJKE, BELEDIGENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN EN DAT U HET RISICO OP SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET VOORNOEMDE IN ZIJN GEHEEL ZELF DRAAGT.

6. Controle.

BrainBro heeft het recht, doch niet de plicht, om de content van de Dienst te controleren, om het volgen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele gebruiksregels als vastgesteld door BrainBro en na te gaan en om aan wetten, regelgeving of geautoriseerde overheidsverzoeken te voldoen. BrainBro heeft het recht, doch niet de plicht, om naar eigen goeddunken eventueel materiaal te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen dat naar of op de Service is geplaatst. Niettegenstaande het voornoemde heeft BrainBro het recht om materiaal te verwijderen waarvan BrainBro naar eigen goeddunken vindt dat dit haar beleid overtreedt of anderszins bezwaarlijk acht. Hoewel BrainBro zich het recht voorbehoudt om zonder berichtgeving plaatsingen te verwijderen, heeft BrainBro niet de plicht inzendingen te verwijderen die u bezwaarlijk of beledigend acht.

7. Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord BrainBro en haar partners, haar respectievelijk managers, afgevaardigden, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle vorderingen, acties, verzoeken, schade, kosten, aansprakelijkheid, verlies en kosten (waaronder advocaatkosten die redelijkerwijs zijn gemaakt) voortkomend uit uw gebruik van de Service.

8. Handelsmerken.

BrainBro, BookaBooka en soortgelijke benamingen, domeinnamen en logo’s zijn handelsmerken en het eigendom van BrainBro. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s die daarin worden vernoemd zijn het eigendom van hun respectievelijk eigenaars.

9. Content van derden.

BrainBro heeft niet meer redactionele controle over content dan een openbare bibliotheek, boekwinkel of kiosk. Eventuele meningen, advies, uitspraken, diensten, aanbiedingen of andere informatie of content die door derden is uitgedrukt of beschikbaar is gesteld, waaronder aanbieders en gebruikers van content, behoren de respectievelijk auteur(s) of verspreider(s) toe en niet BrainBro.

10. Openbaar domein.

Sommige literaire werken die worden aangeboden via de Dienst zijn door sommige aanbieders van content als openbaar domein vastgesteld. BrainBro verifieert de accuratesse van openbaar domein benoemingen niet en is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortkomend uit het downloaden of ander gebruik van dergelijk literair werk door u. Indien u niet in het van toepassing zijnde rechtsgebied verblijft waarvoor de openbaar domein benoeming is vastgesteld, is het uw eigen verantwoordelijkheid om de wetten van het land waar u verblijft te controleren vooraleer dergelijke literaire werken te downloaden of te openen.

11. Diversen.

BrainBro beheert de Service vanuit haar kantoor in de Bilt, Nederland. De Service is toegankelijk vanuit alle provincies en gebieden van Nederland en vanuit andere landen overal ter wereld. Gezien elk van deze rechtsgebieden wetten kan betrachten die kunnen verschillen van die van Nederland, gaat u er door de Service te openen en u zich buiten Europa bevindt mee akkoord dat alle kwesties met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Service, of eventuele andere hyperlinks naar websites, beheerd worden door de wetten van Nederland die dienovereenkomstig van toepassing zijn.

Laatst bijgewerkt op 12 07 2020