!نه

 Auteur(s): Karen Vermeulen  Illustrator(s): Liora Friedland  Taal: فارسی
 Beschrijving:

.این داستان دَرباره یِ لاریساست
.دُختَرِ کوچَکی که به هَمه چیز «نه» می گویَد