Prentenboeken overzicht

No Image Available Annemony
Annemony sit al har hiele libben mei har sûchnapfoet fêst op deselde rots. En se wol op aventoer! Gelokkich komt...
Auteur(s): Matthew Griffiths
No Image Available As ik letter grut bin
Der binne in soad beroppen dy'tst kieze kinst. Witsto al watst letter wurde wolst?
Auteur(s): Michele Fry
No Image Available Aventoeren yn bad
As Sepp yn bad giet, belibbet er de wyldste aventoeren. Sjochsto mei nei de aventoeren dy’t hy dizze kear belibbet?
Auteur(s): Robert McEwan
No Image Available De daktún fan pake Johan
Jip giet yn it wykein op besite by pake Johan. Hy hat in hiele moaie daktún. Mar de daktún giet...
Auteur(s): Sam van Riet
No Image Available De sirkel fan it libben
In jonge gier sjocht in bok deagean. Syn mem leit him út dat dat net sa hiel slim is. En...
Auteur(s): Patrick Latimer
No Image Available De skylpod dy’t syn hûs kwyt is
Skylpod is syn hûs kwyt. Gelokkich binne der allegearre bisten dy’t helpe wolle te sykjen. Der komt in stoarm oan....
Auteur(s): Katrin Coetzer
No Image Available Dûnsje, Lizzie!
Lizzie sit op balletles. Elkenien yn 'e klasse oefenet foar de grutte foarstelling. Lizzie is bang om op te treden,...
Auteur(s): Aimee Ayres
No Image Available Help my de draak te ferslaan!
Ik wol hiel graach dy aaklike draak ferslaan. Mar allinne doar ik dat net! Wolsto my helpe?
Auteur(s): Sam Wilson
No Image Available Ik kin mysels al oanklaaie
Vera is al wekker, mar mem sliept noch. Vera sil mem ferrasse troch harsels oan te klaaien. Soe it slagje?
Auteur(s): Heidel Dedekind
No Image Available In iisko foar in famke
Roos krijt fjouwer munten om de grutste iisko te keapjen. Underweis nei de iiskarre moetet se allegear minsken, dy’t ek...
Auteur(s): Sanne Miltenburg
No Image Available Jou my in sturt!
Nikki makket in tekening mei alderhande bisten, mar se binne noch net hielendal ôf. Se heart wat, en ynienen falt...
Auteur(s): Sanne Miltenburg
No Image Available Krekt as ik
Meikoarten is it de jierdei fan Julia. Se tinkt ris goed nei oer wa’t se allegearre útnûgje sil. Wa mei...
Auteur(s): Mary-Anne Hampton
No Image Available Lola op ‘e moanne
De âlden fan Lola meitsje rûzje. Och, wie ik mar op ‘e moanne, tocht Lola. In winskstjer bringt har nei...
Auteur(s): Sanne Miltenburg
No Image Available Nee!
Dit boekje giet oer Lakisha. In famke dat oeral ‘nee’ op seit.
Auteur(s): Karen Vermeulen
No Image Available Nina en it smoarge stjonkende bist
Nina belibbet in aventoer mei in smoarch, stjonkend bist dat har hieltyd efternei rint.
Auteur(s): Jess Jardim-Wedepohl
No Image Available Ridderstriid
Sara en Zoë boartsje ridderke. In gemiene draak pakt harren diamant ôf. Se geane der efteroan.
Auteur(s): Nicola Smith
No Image Available Saartje wol in taartsje
Besykje by dit fleurige printeboek mar ris stil te sitten. By dit gesellige bewegen tuskentroch sil Saartje op syk nei...
Auteur(s): Mariska Bogaerts
No Image Available Sjochsto mei?
Gesellige platen besjen fan alle seizoenen: de maitiid, de simmer, de hjerst en de winter.
Auteur(s): Sanne Miltenburg
No Image Available Thyske wol in pryske
Bisto klear foar in feestje? It fleurige, slingerjende aapke Thyske docht mei oan in dûnswedstriid. Hy wol hiel graach in...
Auteur(s): Mariska Bogaerts
No Image Available Untdek de bisten!
Allegearre moaie bisten litte hearre hokker lûd se meitsje. Witsto hoe't se allegear hjitte?
Auteur(s): Sanne Miltenburg
No Image Available Wat ite we?
Sam wol witte wat se jûn ite sille. Syn mem docht wetter yn ‘e panne. Ite we straks wetter? tinkt...
Auteur(s): Crystal Warren