No Image Available
Woef! Woef!
 Auteur(s): Sindiwe Magona  Illustrator(s): Nicolene Louw  Taal: Frysk
Beschrijving:

In famke sjocht in hûntsje.
Se is der wat bang foar.
Heit lit sjen dat it hûntsje boartsje wol.
It is noch hieltyd wol spannend
mar dochs ek wol moai!