No Image Available
Wêr is Lulu?
 Auteur(s): Mohale Mashigo  Illustrator(s): Clyde Beech  Taal: Frysk
Beschrijving:

As Lulu har boek ynleverje moat by de bibleteek
ferstoppet se har. Se wol har boek net kwyt!
Mar as se by de bibleteek oankomt, komt alles goed.