No Image Available
Wendy en de wjirms
 Auteur(s): Abokali Jimomi  Illustrator(s): Canato Jimo  Taal: Frysk
Beschrijving:

Wendy is op besite by har tante.
Yn ‘e tún fynt se in bledsje mei in gat.
Wendy fynt it in wol moai gat, mar tante net.
Se is lilk op ‘e bistjes dy’t al har planten opite.