No Image Available

Wendy en de wjirms

 Auteur(s): Abokali Jimomi  Illustrator(s): Canato Jimo  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Wendy is op besite by har tante.
Yn ‘e tún fynt se in bledsje mei in gat.
Wendy fynt it in wol moai gat, mar tante net.
Se is lilk op ‘e bistjes dy’t al har planten opite.

Other Books By - Abokali Jimomi


 Terug