No Image Available
Thyske wol in pryske
 Auteur(s): Mariska Bogaerts  Illustrator(s): Mariska Bogaerts  Taal: Frysk
Beschrijving:

Bisto klear foar in feestje?
It fleurige, slingerjende aapke Thyske docht mei oan in dûnswedstriid.
Hy wol hiel graach in pryske winne.
Dûnsesto mei?