No Image Available
Thús by mem, thús by heit
 Auteur(s): Simone Arts  Illustrator(s): Ingeborg Vriends  Taal: Frysk
Beschrijving:

De âlden fan Robin sille skiede.
Mem en heit fertelle dat se elkoar net mear leaf fine
en dat heit yn in oar hûs wenje sil. No is Robin thús
by mem én thús by heit.