No Image Available
Sis lytse skries… wat sikesto?
 Auteur(s): Sabine Wisman & Rob Buiter  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
Beschrijving:

As de pykjes Wytse, Sytse en Famke út it aai krûpe,
hawwe se ferskriklik honger. Fansels geane se fuort
op ûntdekkingsreis, mar dat falt net mei! Nei alderhande
avontoeren fine se einliks in blommegreide mei
lekkere hapkes…