No Image Available

Sammy is LILK

 Auteur(s): Vinayak Varma  Illustrator(s): Vinayak Varma  Taal: Frysk
 Beschrijving:

De simmerfakânsje is krekt begûn.
En elkenien is bliid! Elkenien, útsein Sammy.
Sammy is LILK.
Heit nimt har mei nei hûs en besiket út te finen
wêrom’t se sa lilk is.
Thús makket Sammy in tekening en dan begrypt heit it.
Makkesto ek wolris in tekening asto lilk bist?

Other Books From -

Other Books By - Vinayak Varma

 Back