No Image Available
Sammy is LILK
 Auteur(s): Vinayak Varma  Illustrator(s): Vinayak Varma  Taal: Frysk
Beschrijving:

De simmerfakânsje is krekt begûn.
En elkenien is bliid! Elkenien, útsein Sammy.
Sammy is LILK.
Heit nimt har mei nei hûs en besiket út te finen
wêrom’t se sa lilk is.
Thús makket Sammy in tekening en dan begrypt heit it.
Makkesto ek wolris in tekening asto lilk bist?