No Image Available
Saartje wol in taartsje
 Auteur(s): Mariska Bogaerts  Illustrator(s): Mariska Bogaerts  Taal: Frysk
Beschrijving:

Besykje by dit fleurige printeboek mar ris stil te sitten.
By dit gesellige bewegen tuskentroch sil Saartje op syk nei in taartsje.
Dêr moat se foar krûpe, springe, draaie en noch folle mear.
Dochsto ek mei?