No Image Available
Nei de stêd
 Auteur(s): Emy Geyskens  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
Beschrijving:

Mark en Dora binne famylje, mar ek de beste freonen.
Ta harren fertriet sjogge se elkoar net sa faak.
Dat komt omdat Dora yn ‘e stêd wennet en Mark yn in doarp.
De freonen prate ôf dat Mark útfanhûzje sil by Dora thús.
Mark fernimt al gau dat it libben yn ‘e stêd dochs bêst wol oars is as dat fan him yn it doarp.