No Image Available
Koosje makket muzyk
 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
Beschrijving:

Koosje wol it leafst de hiele dei yn de bosk boartsje.
Mem seit dat it miskien tongerje sil, mar dêr is Koosje hielendal net bang foar.
Se giet derop út en ûntdekt alderhande dingen dêr’t se muzyk mei meitsje kin.