No Image Available

Koosje makket muzyk

 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
 Beschrijving:

Koosje wol it leafst de hiele dei yn de bosk boartsje.
Mem seit dat it miskien tongerje sil, mar dêr is Koosje hielendal net bang foar.
Se giet derop út en ûntdekt alderhande dingen dêr’t se muzyk mei meitsje kin.

Other Books By - Karen van Holst Pellekaan


 Terug