No Image Available
Koosje is lilk
 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
Beschrijving:

Koosje sit it leafst yn memme bûdel, dat fynt se it noflikste plakje fan ‘e wrâld.
Mar as it op in dei net mei, is Koosje lilk.
Se beslút der fan troch te gean en ferwaalt, mar as se nei in spannend aventoer wer by har mem weromkomt, wachtet har in ferrassing.