No Image Available
Jou my in sturt!
 Auteur(s): Sanne Miltenburg  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
Beschrijving:

Nikki makket in tekening mei alderhande bisten, mar se binne noch net hielendal ôf.
Se heart wat, en ynienen falt se YN har tekening.
Dêr moetet se alle bisten dy’t se makke hat.
Kinsto riede wat der mist by de bisten dy’t se tsjinkomt?