No Image Available
In snieman yn ‘e simmer
 Auteur(s): Raymond Zachariasse  Illustrator(s): Dick Rink  Taal: Frysk
Beschrijving:

In snieman yn ‘e simmer?
Mar dat kin dochs hielendal net?
De sinne soe de snie rane litte.
Dochs tinkt Foks dat er ien sjoen hat.
Hy fertelt it oan al syn freonen yn ‘e bosk.
Meielkoar sille op ûndersyk út.