No Image Available
In iisko foar in famke
 Auteur(s): Sanne Miltenburg  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
Beschrijving:

Roos krijt fjouwer munten om de grutste iisko te keapjen.
Underweis nei de iiskarre moetet se allegear minsken,
dy’t ek wol in munt brûke kinne.
Soesto in munt weijaan asto ûnderweis bist nei de grutste iisko?