No Image Available
Flip, Grutte Freon en koroana
 Auteur(s): Mattanja Nieuwburg  Illustrator(s): Jeroen de Kluiver  Taal: Frysk
Beschrijving:

Flip en Grutte Freon ferfele harren.
Flip wol allerhande aardige dingen dwaan,
mar dat mei no net, fanwegen koroana.