No Image Available
De Wibeltosk
 Auteur(s): Reshma Thapa Gurun  Illustrator(s): Canato Jimo  Taal: Frysk
Beschrijving:

Kim hat in wibeltosk.
Se docht him de hiele dei hinne en wer mei har tonge.
Se wol graach dat er derút giet, mar hy sit noch fierstente fêst.