No Image Available
De skylpod dy’t syn hûs kwyt is
 Auteur(s): Katrin Coetzer  Illustrator(s): Maya Fowler  Taal: Frysk
Beschrijving:

Skylpod is syn hûs kwyt.
Gelokkich binne der allegearre bisten dy’t helpe wolle te sykjen.
Der komt in stoarm oan.
Soenen se syn hûs op ‘e tiid fine?