No Image Available
De lytse draak sûnder fjoer
 Auteur(s): Karen van Holst Pellekaan  Illustrator(s): Vera de Backker  Taal: Frysk
Beschrijving:

Rico de draak is net krekt as oare draken: hy kin net fjoerspuie.
Fertrietlik giet er de wide wrâld yn. Fjoer fynt er dêr net,
mar wol in hazze mei wa’t er bêste freonen wurdt.
En nei in winter lang sprútsjes iten te hawwen, kriget er in knallende ferrassing…