No Image Available
De earste swimles
 Auteur(s): Aparna Kapur  Illustrator(s): ROSH  Taal: Frysk
Beschrijving:

Kiki sil foar it earst swimme yn ‘e rivier.
Spannend!
Se rekket har heit kwyt.
Gelokkich heart se in bekend lûd en swimt dêr hinne.