No Image Available
De daktún fan pake Johan
 Auteur(s): Sam van Riet  Illustrator(s): Matthew Kalil  Taal: Frysk
Beschrijving:

Jip giet yn it wykein op besite by pake Johan.
Hy hat in hiele moaie daktún.
Mar de daktún giet dea.
Kin Jip helpe om de tún wer better te meitsjen?