No Image Available
De allergykampioen
 Auteur(s): Emy Geyskens & Kolet Janssen  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: Frysk
Beschrijving:

Fyn fielt har gau thús yn har nije klasse.
Se dûnset mei de famkes en fuotballet mei Mark en Mo.
Op de jierdei fan de juf binne der koekjes.
Mar dêr mei Fyn net fan ite, want se is allergysk foar molke en nuten. Se mei allinne spesjale koekjes ite.
Hoe komt it dan dat it dochs noch mis giet?
Dêr wit Mark mear fan…