No Image Available
Bo en Babs yn ‘e sinne
 Auteur(s): Marijke ten Cate  Illustrator(s): Marijke ten Cate  Taal: Frysk
Beschrijving:

‘Wat is ‘t hearlik waar,’ seit Babs.
‘Kom, Bo, wy geane nei de see!’
Bo lûkt syn swimbroek oan
en Babs set har sinnebril op.
It is lekker waarm op it strân.
Babs swimt yn ‘e see en Bo makket in sânkastiel.