No Image Available
Beppe en de koekjedief
 Auteur(s): Vinayak Varma  Illustrator(s): Rajiv Eipe  Taal: Frysk
Beschrijving:

Beppe hat lekkere koekjes bakt, mar no binne se ynienen
allegear fuort! Wa soe dochs dy koekjedief wêze?
Se sette in pear fallen en besykje de dief te fangen.