No Image Available
As ik letter grut bin
 Auteur(s): Michele Fry  Illustrator(s): Simóne van der Spuy  Taal: Frysk
Beschrijving:

Der binne in soad beroppen dy’tst kieze kinst.
Witsto al watst letter wurde wolst?