Showing 1-5 of 5 Books
Francis!
Francis le lièvre vit avec sa famille en plein champ, dans un gîte peu profond ... Francis est très différent...
Auteur(s):Peter Brouwers
Freddie!
Freddie the hare and his family live together in a shallow den in an open field... Freddie is very different...
Auteur(s):Peter Brouwers
Freek!
Samen met zijn familie woont Freek de haas in het open veld, in een ondiepe kuil... Freek is heel anders...
Auteur(s):Peter Brouwers
Freek!
Freek de hazze wennet mei syn famylje yn it iepen fjild, yn in ûndjippe kûle... Freek is hiel oars as...
Auteur(s):Peter Brouwers
Fritz!
Fritz der Hase lebt mit seiner Familie auf freiem Feld in einer flachen Grube ... Eines Tages verlässt er die...
Auteur(s):Peter Brouwers