No Image Available

یک بستنی برای رُزی

 Auteur(s): Sanne Miltenburg  Illustrator(s): Sanne Miltenburg  Taal: فارسی
 Beschrijving:

رُزی چهار سکه دریافت می‌کند تا بزرگترین بستنی را بخرد!
در راه بستنی فروشی آدم های متفاوتی را ملاقات می کند
که هر یک از آنها با یک سکه کارشان راه می اُفتد.
تو حاضری در مسیرت به سوی خرید بزرگترین بستنی، سکه ای به دیگران ببخشی؟

Other Books By - Sanne Miltenburg


 Terug