No Image Available

شما می‌دانید ویلفِرِد چه می‌خواهد؟

 Auteur(s): Sjors Miltenburg  Illustrator(s): Luc Houweling  Taal: فارسی
 Beschrijving:

ویلفِرِد در باغ‌ِ وحش تنهاست.
او با خودش فکر می‌کند زندگی در اینجا چقدر کسالت‌آور است.
به حیوانات دیگر حسودی‌اش می‌شود؛ برای‌همین در تخیّلش در آزادی سِیر می‌کند.


Other Books From -
Other Books By - Sjors Miltenburg Back
Link om BookaBooka te downloaden in de App Store
Link om BookaBooka te downloaden in de Google Play Store
Link naar BookaBooka in de Microsoft Store