No Image Available

بو و بابس در باران

 Auteur(s): Marijke ten Cate  Illustrator(s): Marijke ten Cate  Taal: فارسی
 Beschrijving:

بو و بابس داخل هستند.
آن ها باران را تَماشا می کنند.
داخِل خَسته کُننده و بیرون خیس است.
اما بعد بو می گویَد: ‘بیا، بیا برویم!’
بارانی و چکمه پوشیدند و از بازی در باران لذت ببرید.

Other Books By - Marijke ten Cate


 Terug